Statut ZUK Odolanów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/122/04

Rady Gminy i Miasta w Odolanowie

z dnia 29 listopada 2004r

 STATUT 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W ODOLANOWIE

 

 

§ 1

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie jest zakładem utworzonym Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy w Odolanowie Nr 5/88 z dnia 30.06.1988 roku i działa na podstawie następujących przepisów:

 •          ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001        Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
 •          ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę                  o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 32, poz. 191/
 •          ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych           /Dz. U. Nr 142, poz. 1593/
 •          ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 tekst jednolity /Dz. U. z 2003 Nr 15 poz.148 ze zmianami/
 •          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń    i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych /Dz. U. Nr 122, poz. 1333 z 2000r./

§ 2

Zakład działa w strukturze organizacyjnej Gminy i Miasta Odolanów jako zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej.

§ 3

Siedziba zakładu mieści się w Odolanowie przy ul. Bartosza 7.

§ 4

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika i Głównego Księgowego Zakładu Usług Komunalnych jest Burmistrz Gminy i Miasta.

§ 5

Przedmiotem działania Zakładu jest stałe, sprawne zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez świadczenie usług komunalnych i inna działalność publiczno- gospodarcza na rzecz mieszkańców gminy i miasta w zakresie:

 •          zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy
 •          odbioru ścieków
 •          wywóz nieczystości płynnych i stałych
 •          utrzymanie czystości w mieście
 •          odśnieżanie w okresie zimowym
 •          administrowanie zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi w zasobach
 •          usługi transportowe
 •          obsługa wysypiska śmieci
 •          prowadzenie targowiska miejskiego

§ 6

Zakład może podjąć inną działalność niż wymienioną w § 5 w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, jeżeli nie spowoduje to zaniedbań lub znacznego ograniczenia działalności o której mowa w §5.

§ 7

 1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 2. Kierownik wykonuje swoje funkcje przy pomocy wyspecjalizowanej kadry pracowniczej oraz Głównego księgowego,
 3. Główny księgowy jest zatrudniony przez Kierownika ZUK na podstawie umowy o pracę, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem.
 4. Pracownicy ZUK działają na podstawie zakresów czynności określonych dla każdego stanowiska pracy przez kierownika ZUK i ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność.

§ 8

 1. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 9

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 2. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne w Zakładzie określa regulamin organizacyjny.

§ 10

Zasady organizacji i działalności kontroli wewnętrznej Zakładu określa regulamin kontroli uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy i Miasta.

§ 11

Zakład zarządza wydzielonym mieniem komunalnym stanowiącym własność samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających           z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 12

Zakład występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

§ 13

 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie opracowanego budżetu i planu techniczno-ekonomicznego.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz jednostek gospodarczych w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.
 3. Zakład prowadzi działalność na zasadzie racjonalnego gospodarowania, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.
 4. Zakład w uzasadnionych przypadkach może korzystać z dotacji celowych z budżetu gminy i miasta.
 5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych dla zakładów budżetowych i przepisów szczegółowych.

 § 14

Burmistrz Gminy i Miasta dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika.

§ 15

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie uchwały Rady Gminy    i Miasta.

§ 16

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
26 października 2021
Imieniny obchodzą
Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan
Do końca roku zostało
67 dni

Pogotowie Wodociągowe Zadzwoń 605 413 415 !!